Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych (pcc)

Od dnia 31 sierpnia 2023 roku skorzystać można z nowego zwolnienia od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 17 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 170 i 1463). Na gruncie powyższego przepisu pojawiło się wiele wątpliwości, które zostały częściowo wyjaśnione przez Ministra Finansów (pismo z dnia 01 września 2023 roku skierowane do KRN). Z powyższego pisma wynika w szczególności, że:

– w przypadku sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, zwolnieniem od podatku objęta jest także sprzedaż gruntu zabudowanego budynkiem wraz z garażem lub budynkiem gospodarczym, jeżeli stanowią one część składową tego gruntu,

– zwolnieniu od podatku podlega działka ewidencyjna, na której jest usytuowany budynek mieszkalny, a sprzedaż pozostałych działek składających się na nieruchomość, które mogą być przedmiotem odrębnego obrotu, nie będzie podlegała zwolnieniu,

– sprzedaż podlega zwolnieniu, gdy na działce ewidencyjnej, na której usytuowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny, poza nim usytuowane są budynki gospodarcze stanowiące część składową tego gruntu, a które nie mogą być przedmiotem odrębnej sprzedaży,

– jeżeli nabywca posiada udziały w kilku lokalach, to dla skorzystania ze zwolnienia udział w każdym lokalu mieszkalnym musiał zostać nabyty w drodze dziedziczenia i w każdym z nich nie może być wyższy niż 50 %,

– jeżeli kupujący nabywa cały lokal mieszkalny od kilku współwłaścicieli, to jest uprawniony do skorzystania ze zwolnienia.

dr Igor Baranowski- notariusz w Legionowie