• Numer księgi wieczystej albo zbioru dokumentów;
 • Podstawa nabycia (akt notarialny, ostateczny akt własności ziemi albo prawomocne postanowienie sądu);
 • Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego;
 • Mapa i ostateczna decyzja podziałowe (w przypadku, gdy miał miejsce podział geodezyjny nieruchomości);
 • Wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej (wydaje starostwo powiatowe);
 • Zaświadczenie o uproszczonym planie urządzenia lasu (wydaje starostwo powiatowe);
 • Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku albo decyzja o warunkach zabudowy (wydaje urząd gminy);
 • Zaświadczenie o rewitalizacji (wydaje urząd gminy);
 • Zaświadczenie o dostępie do drogi publicznej (wydaje urząd gminy);
 • Pozwolenie na budowę;
 • Pozwolenie na użytkowanie;
 • Zaświadczenie o braku osób zameldowanych;
 • Zaświadczenie banku o stanie zadłużenia (w przypadku, gdy nieruchomość jest obciążona hipoteką);
 • Umowa kredytowa i zaświadczenie banku dotyczące ustanowienia hipoteki (w przypadku, gdy nabywający zaciąga kredyt bankowy);
 • Dane osobowe (imiona, nazwiska, imiona rodziców, stany cywilne, serie i numery dowodów osobistych albo paszportów, numery PESEL oraz adresy zamieszkania) lub dane firmy (numery REGON, NIP i KRS, umowa spółki, uchwała zawierająca zgodę na zbycie / nabycie przedmiotu umowy oraz dane osobowe przedstawicieli firmy);
 • Pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego (w przypadku, gdy któraś ze stron działa przez pełnomocnika);
 • Informacja o wartości rynkowej przedmiotu umowy i warunkach płatności, w tym numer rachunku bankowego zbywcy;
 • Informacja o warunkach wydania przedmiotu umowy.

 • Numer księgi wieczystej;
 • Podstawa nabycia (akt notarialny albo prawomocne postanowienie sądu);
 • Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego;
 • Zaświadczenie o rewitalizacji (wydaje urząd gminy);
 • Zaświadczenie o braku osób zameldowanych;
 • Zaświadczenie o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych;
 • Zaświadczenie banku o stanie zadłużenia (w przypadku, gdy nieruchomość jest obciążona hipoteką);
 • Umowa kredytowa i zaświadczenie banku dotyczące ustanowienia hipoteki (w przypadku, gdy nabywający zaciąga kredyt bankowy);
 • Dane osobowe (imiona, nazwiska, imiona rodziców, stany cywilne, serie i numery dowodów osobistych albo paszportów, numery PESEL oraz adresy zamieszkania) lub dane firmy (numery REGON, NIP i KRS, umowa spółki, uchwała zawierająca zgodę na zbycie / nabycie przedmiotu umowy oraz dane osobowe przedstawicieli firmy);
 • Pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego (w przypadku, gdy któraś ze stron działa przez pełnomocnika);
 • Informacja o wartości rynkowej przedmiotu umowy i warunkach płatności, w tym numer rachunku bankowego zbywcy;
 • Informacja o warunkach wydania przedmiotu umowy.

 • Zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu;
 • Numer księgi wieczystej (w przypadku, gdy jest prowadzona);
 • Podstawa nabycia (przydział, akt notarialny albo prawomocne postanowienie sądu);
 • Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego;
 • Zaświadczenie o braku osób zameldowanych;
 • Zaświadczenie o braku zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych;
 • Zaświadczenie banku o stanie zadłużenia (w przypadku, gdy prawo jest obciążone hipoteką);
 • Umowa kredytowa i zaświadczenie banku dotyczące ustanowienia hipoteki (w przypadku, gdy nabywający zaciąga kredyt bankowy);
 • Dane osobowe (imiona, nazwiska, imiona rodziców, stany cywilne, serie i numery dowodów osobistych albo paszportów, numery PESEL oraz adresy zamieszkania) lub dane firmy (numery REGON, NIP i KRS, umowa spółki, uchwała zawierająca zgodę na zbycie / nabycie przedmiotu umowy oraz dane osobowe przedstawicieli firmy);
 • Pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego (w przypadku, gdy któraś ze stron działa przez pełnomocnika);
 • Informacja o wartości rynkowej przedmiotu umowy i warunkach płatności, w tym numer rachunku bankowego zbywcy;
 • Informacja o warunkach wydania przedmiotu umowy.

 • Odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;
 • Testament (w przypadku, gdy był sporządzony);
 • Zaświadczenie o numerze PESEL spadkodawcy;
 • Odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców (akty urodzenia lub akty małżeństwa w przypadku zamężnych kobiet);
 • Dane osobowe (serie i numery dowodów osobistych albo paszportów, numery PESEL oraz adresy zamieszkania);
 • Numery ksiąg wieczystych wszystkich nieruchomości spadkodawcy.

 • Odpis skrócony aktu małżeństwa albo zaświadczenie o planowanym ślubie (w przypadku, gdy umowa jest zawierana przed nim – intercyza);
 • Dane osobowe (imiona, nazwiska, imiona rodziców, serie i numery dowodów osobistych albo paszportów, numery PESEL oraz adresy zamieszkania).

 • Numer księgi wieczystej albo zbioru dokumentów;
 • Podstawa nabycia (akt notarialny, ostateczny akt własności ziemi albo prawomocne postanowienie sądu);
 • Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego;
 • Mapa i ostateczna decyzja podziałowe (w przypadku, gdy miał miejsce podział geodezyjny nieruchomości);
 • Wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej zawierające dane o budynkach i lokalach albo dodatkowo wypis z rejestru / kartoteki budynków oraz wypis z rejestru / kartoteki lokali (wydaje starostwo powiatowe);
 • Zaświadczenie o uproszczonym planie urządzenia lasu (wydaje starostwo powiatowe);
 • Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku albo decyzja o warunkach zabudowy (wydaje urząd gminy);
 • Zaświadczenie o rewitalizacji (wydaje urząd gminy);
 • Zaświadczenie o dostępie do drogi publicznej (wydaje urząd gminy);
 • Pozwolenie na budowę;
 • Pozwolenie na użytkowanie;
 • Zaświadczenie o braku osób zameldowanych;
 • Zaświadczenie o samodzielności lokali;
 • Zaświadczenie o adresie;
 • Rzuty lokali sporządzone przez architekta po inwentaryzacji nieruchomości;
 • Zaświadczenie banku o stanie zadłużenia (w przypadku, gdy nieruchomość jest obciążona hipoteką);
 • Umowa kredytowa i zaświadczenie banku dotyczące ustanowienia hipoteki (w przypadku, gdy nabywający zaciąga kredyt bankowy);
 • Dane osobowe (imiona, nazwiska, imiona rodziców, stany cywilne, serie i numery dowodów osobistych albo paszportów, numery PESEL oraz adresy zamieszkania) lub dane firmy (numery REGON, NIP i KRS, umowa spółki, uchwała zawierająca zgodę na zbycie / nabycie przedmiotu umowy oraz dane osobowe przedstawicieli firmy);
 • Pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego (w przypadku, gdy któraś ze stron działa przez pełnomocnika);
 • Informacja o wartości rynkowej przedmiotu umowy i warunkach płatności, w tym numer rachunku bankowego zbywcy;
 • Informacja o warunkach wydania przedmiotu umowy.