Nowelizacja ustawy o lasach

Zgodnie z mającym obowiązywać od dnia 12 maja 2023 roku przepisem art. 37a ust. 1a ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jedn. w Dz.U. z 2022 r. poz. 672), okoliczności, o których mowa w art. 37 a ust. 1 pkt 3 tej ustawy (m.in. fakt objęcia danej nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu) mogą być ustalone na podstawie oświadczenia sprzedającego złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, przy czym notariusz sporządzający umowę sprzedaży poucza o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i zamieszcza o tym wzmiankę w akcie notarialnym.

Powyższe może sugerować, że obecnie nie będzie już konieczne uzyskiwanie stosownego zaświadczenia wydawanego przez starostę właściwego powiatu.

Jednakże jak słusznie zauważa Krajowa Rada Notarialna w piśmie z dnia 08 maja 2023 roku w powyższym zakresie należy zachować szczególną ostrożności, gdyż sama możliwość złożenia oświadczenia nie wyklucza możliwości uzyskania przez zbywcę gruntu zaświadczenia właściwego organu administracji, potwierdzającego tego typu okoliczności. Opieranie się zaś jedynie na oświadczeniu zbywającego jest znacząco ryzykowne, gdyż właściciel sprzedawanego terenu najczęściej nie ma wiedzy o tym, czy grunt objęty jest uproszczonym planem urządzenia.

dr Igor Baranowski- notariusz w Legionowie